Etusivu
Vastuuhenkilöt
Harjoitusajat
Jäsentiedotteet
Turnausasiat
Tulokset
Seuran säännöt
Seuran historiaa
Palaute
Vuositiedoite

Seuran säännöt

 

1§ Nimi ja kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on Napapiirin Pukit Ry ja sen kotipaikka on

Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Lapin

lääni.

 

2§ Tarkoitus ja toiminta

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää harrastusta

lentopallourheiluun, kehittää ja ylläpitää jäsentensä henkistä

sekä fyysistä kuntoa ja osallistua erilaisiin

lentopalloturnauksiin.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-         järjestää valmennus- ja harjoitustoimintaa

-         osallistuu lentopallon kehitystoimintaan muiden lentopalloa harrastavien yhteisöjen ja

järjestöjen kanssa

-         toimeenpanee kilpailuja

 

Toimintaa tukemiseksi yhdistys

-         voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia

-         tehdä sponsorisopimuksia järjestämiään tilauksia varten

-         harrastaa julkaisutoimintaa

-         ottaa vastaan lahjoituksia

-         harjoittaa kioskikauppaa

-         voi omistaa ja hallita toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta

 

Tarvittaessa yhdistys hankkii luvat em. toimintoihin.

 

3§ Kieli

 

Yhdistyksen kieli on suomi.

 

4§ Jäsenet

 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä tai tukijäseniä. Varsinaiseksi jäseneksi voi päästä

yksityinen 35 vuotta täyttänyt henkilö. Tukijäseneksi pääsemiseksi ei aseteta rajoituksia.

Varsinaiset ja tukijäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 

5§ Eroaminen

 

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai

puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa. Jäsenyydestä vapautuu tällöin tilikauden päättyessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan tai joka on toiminut yhdistyksen

sääntöjen vastaisesti. Jos hallituksen erottama jäsen haluaa saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen

kokoukselle tutkittavaksi, on hänen tehtävä tästä kirjallinen vaatimus hallitukselle kuukauden

kuluessa siitä, kun hän on saanut asiasta tiedon.

 

6§ Kunniaosoitukset

 

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti

yhdistyksen tai lentopalloilun hyväksi.

Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen vuosikokous yhdistyksen hallituksen

esityksestä. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä.

Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

7§ Jäsenmaksu

 

Yhdistyksen varsinaisten ja tukijäsenten vuosittaisesta liittymis- ja jäsenmaksusta määrää

yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille.

 

Hallitus , toimikunnat ja muut toimihenkilöt

 

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Siihen kuuluu vuodeksi

kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet yhdistyksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen-

johtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

Varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Hallitus nimittää keskuudestaan tai

yhdistyksen jäsenistöstä talouspäällikön ja sihteerin.

Hallituksen tehtävänä on

1.     johtaa yhdistyksen toimintaa

2.     edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta sekä juoksevista asioista

3.     panna toimeen yhdistyksen kokouksen päätökset

4.     valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen

kokoukset

5.     hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja erottaa jäsen tai katsoa jäsen eronneeksi

6.     pitää yhdistyksen jäsenluetteloa

7.     ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion

puitteissa heidän palkkansa ja palkkionsa

8.     asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten toimikunnat

9.     huolehtia yhdistyksen toimintakertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkistuttamisesta

10.                               suorittaa muut toiminnan edellyttämät tehtävät

 

9§ Vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras- joulukuun aikana. Vuosikokouksen tarkemman ajan

ja paikan määrää hallitus. Vuosikokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen

kokousta joko kirjallisesti kullekin jäsenelle tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla julkaistavassa

sanomalehdessä.

 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     kokouksen avaus

2.     valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

3.     todetaan laillisuus

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.     esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä

toimintakaudelta

6.     päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7.     valitaan hallituksen puheenjohtaja

8.     valitaan hallituksen muut jäsenet varajäsenineen

9.     valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10.                               määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

11.                               päätetään hallituksen jäsenten ja toimikuntien sekä tilintarkastajien palkkiot

12.                               vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavalle toimintakaudelle

13.                               päätetään yhdistyksen jäsenten kirjallisesti ennen syyskuun 15. päivää esittämistä

asioista

14.                               päätetään kokouskutsutavasta ja mahdollisesta kokoskutsulehdestä

15.                               käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat

 

10§ Ylimääräiset yhdistyksen kokoukset

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen

olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä

sitä hallitukselta erityisesti ilmoitetusta syystä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen

vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle. Kutsu yhdistyksen ylimääräisiin

kokouksiin on toimitettava noudattaen samaa tapaa ja samassa ajassa kuin edellä vuosikokouksen

osalta on määrätty.

 

11§ Tilikausi

 

Yhdistyksen tilikausi on 1.10. – 30.9. Tili- ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on esitettävä tilintarkastajille

lokakuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa marraskuun 20. päivään

mennessä.

 

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varaanpuheenjohtaja yhdessä tai

jompikumpi yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa.

 

13§ Äänestäminen kokouksissa

 

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä,

ellei säännöissä ole toisin määrätty.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli ei näiden sääntöjen 6., 15. tai 16.

pykälässä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa

joissa arpa ratkaisee.

Äänestykset ovat aina avoimia. Jäsenellä, joka ei ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksua, ei

ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

 

14§ Sääntöjen muuttaminen

 

Sääntöjä voidaan muuttaa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä kokouksessa annetuista

äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

 

15§ Toiminnan lopettaminen

 

Päätöksiin, mitkä tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosan (3/4)

enemmistö annetuista äänistä kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä

yhdistyksen kokouksessa. Toisen kokouksista pitää olla yhdistyksen vuosikokous.

 

16 § Jäljelle jäävät varat

 

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, luovutetaan sen varat käytettäväksi lentopalloilun

tukemiseksi siten, kuin yhdistyksen viimeisessä kokouksessa päätetään.

Site design by Frozen Hat